سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه باقرالعلوم 
محقق و مولف 
 
ادامه دارد 
نگارش بیش از بیست مقاله 
همکاری 
مرز مل پاسخ گو به سولات دن 
پاسخو 
 
ادامه دارد 
پاسخگو قرآن و حدیث 
همکاری 
ستارگان حرم 
نویسنده محقق 
 
ادامه دارد 
نگارش مقاله 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شرح لمعهء شهید ثانی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کشف المراد فی شرح تجرید  
همکاری 
ستارگان حرم 
نویسنده محقق 
 
ادامه دارد 
نگارش مقاله