مشخصات فردی و زندگینامه
نام:میرزا علی
نام خانوادگی:سلیمانی بروجردی
پست الکترونیک:Alisoleymani19@yahoo.cam
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، رجال و تراجم

زندگی نامه

میرزا علی سلیمانی بروجردی در سال 1359 در شهر عالم پرور بروجرد دیده به جهان گشود...