- رساله‌اى در معرفى آیت الله سید امیر محمّد حسین علوى طباطبایى بروجردى
56 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این رساله در انتهاى کتاب «امیرالمؤمنین7 لیلة القدر است» به چاپ و طبع رسیده است