شاگردان آیت ا لله العظمی میرزا علی آقا قاضی و زندگی نامهء آیت ا العظمی شیخ علی محم|د نجفی ونایی بروجردی
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به کنگرهء بزرگداشت آیت ا لله العظمی میرزا علی آقای قاضی تقذیم شده و در مجموعه مقالات این کنگره چاپ می شود.