گذری بر زندگی نامه ده تن از علمای کرمانشاه
58 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله که به کنگره بزرگداشت علمای کرمانشاه تقدیم شد به معرفی مختصر ده تن از علمای این دیار یعنی حضرات آیات سید علی حسینی میبدی کرمانشاهی و شیخ محمد مهدی فیض مهدوی کرمانشاهی و شیخ حیدر قلی سردار کابلی کرمانشاهی و سید محمد جواد حسینی نجومی کرمانشاهی و شیخ محمد حسن علامی کرمانشاهی و شیخ محمد حسن حجتی هرسینی کرمانشاهی و شیخ بهائ الدین عراقی کرمانشاهی و سید مرتضی نجومی کرمانشاهی و سید جواد حسینی نجومی کرمانشاهی و شیخ محمد رضا کاظمی مومیوندی لرستانی کرمانشاهی و شیخ مجتبی حاج آخوند کرمانشاهی می باشد.