گذری بر زیارت کریمه عاشورا
28 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مؤلف محترم را کتابى مفصل در شرح زیارت کریمه عاشورا است در 7 مجلد که هنوز به طبع نرسیده است، رساله گذرى بر زیارت کریمه عاشورا مختصرى از آن کتاب است که در یک مقدمه و دو فصل تنظیم شده است: فصل اوّل: ترجمه و تصحیح و تعلیق بر متن زیارت عاشورا است، در این فصل تمام نسخ زیارت کریمه عاشورا با هم مقابله شده و متن زیارت کریمه عاشورا تکمیل شده است. فصل دوم: شامل چند بحث مختصر از قرار: الف: زیارت عاشورا حدیث قدسى است، ب: زیارت عاشورا را هر وقت مىتوان خواند، ج: شفاعت چیست و یوم الورود چه وقت است، د: طریقه خواندن زیارت عاشورا، ه: یک تذکر، و: یک کرامت. در ابتداى این کتاب اجازه نقل روایت مؤلف از مرحوم حضرت آیت الله العظمى حاج سید مرتضى حسینى نجومى کرمانشاهى؛ نیز به طبع رسیده است. قطع رقعى. تلفن مرکز پخش 09354377568