عرفاء و علماى ایران در شهرهاى لرستان
22 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«تاکنون 10 جلد». «مطبوع». مؤلف محترم تاکنون پیرامون علماء و عرفاى استان لرستان پانزده جلد کتاب تألیف نموده است، که در هر جلد به معرفى هفتاد نفر پرداخته است که تا کنون فقط 10 جلد آن به طبع رسیده است. قطع وزیرى. تلفن مرکز پخش 09354377568