- واقعه در و دیوار مادرم فاطمه«س» در قرآن یا تفسیرى عرفانى بر سوره عادیات
22 بازدید
ناشر: امام منصور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این رساله مختصر کتاب گذشته (تفسیرى عرفانى بر سوره عادیات) است که تقدیم به اوّلین کنگره زنان شهیده استان قم شده و در مجموعه رسالههاى تقدیم شده به آن کنگره چاپ شده است تلفن مرکز پخش 09354377568